Klubbens love

Love for KFUM’s Athletikafdeling Ben Hur

1.      Navn og hjemsted

KFUM’s Athletikafdeling Ben Hur (herefter benævnt Ben Hur), der er stiftet den 20. juli 1904, er en idrætsafdeling inden for Kristelig Forening for Unge Mænd i København (herefter benævnt Centralforeningen) .

Ben Hur skal være medlem af Dansk Atletik Forbund og Danmarks Idræts-Forbund.

Desuden kan Ben Hur være medlem af andre idrætslige organisationer efter beslutning herom på en generalforsamling.

Ben Hur har hjemsted i Københavns Kommune på adressen

Nøkkerosevej 23, 2400 København NV

2.      Formål

Ben Hur’s formål er at lede udøvelsen af og fremme interessen for atletik og motion inden for Ben Hur’s rammer, samt i det hele at virke for idrættens fremme inden for KFUM i Danmark.

3.      Medlemmer

I Ben Hur kan optages aktive og passive medlemmer.

Alle medlemmer skal opfylde Danmarks Idræts-Forbunds ordens- og amatørreglement samt dopingbestemmelser.

Medlemmerne kan opdeles i medlemsgrupper, som for de aktive medlemmer skal svare til de for Dansk Atletik Forbund til enhver tid gældende aldersfordelinger.

4.      Indmeldelse

Indmeldelse er bindende for mindst 12 måneder og sker til et medlem af bestyrelsen.

5.      Kontingent

Det årlige kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling for hver enkelt medlemsgruppe.

Kontingentet inkluderer det/de kontingent/er, som det enkelte medlem via sit medlemskab er pligtig til at betale til Centralforeningen og eventuelle andre organisationer, som Ben Hur er tilknyttet.

Der ydes ikke moderation begrundet ved medlemmers eventuelle fritagelse for kontingentbetaling til Centralforeningen eller andre.

Det årlige kontingent betales forud pr. 1. oktober.

Betales det forfaldne kontingent ikke senest 14 dage efter forfaldsdagen kan der via påmindelsesbreve rykkes for kontingentindbetalingen og derved pålægges restanten et gebyr (pr. gang), hvis størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling.

Når omstændighederne taler derfor, kan bestyrelsen efter skriftlig anmodning meddele hel eller delvis fritagelse for kontingentbetaling for en periode, dog højst for et år ad gangen.

6.      Udmeldelse

Udmeldelse, som for at være gældende skal være skriftlig, kan kun ske til et medlem af bestyrelsen eller til Ben Hur’s kontor med mindst 1 måneds varsel til den 1. april eller 1. oktober, jævnfør dog bestemmelserne i foranstående §4 om indmeldelse. Intet medlem, som står i restance, kan udmelde sig.

7.      Eksklusion

Kontingentrestance for 6 måneder kan efter bestyrelsesbeslutning medføre udelukkelse.

Ligeledes kan et medlem, hvis livsførelse står i åbenbar modstrid med Ben Hur’s og/eller KFUM’s formål, udelukkes af bestyrelsen eller af en generalforsamling.

8.      Deltagelse i stævner, konkurrencer, opvisninger m.m

Tilmelding til arrangementer, hvor Ben Hur ikke selv er arrangør eller medarrangør, kan kun ske via Ben Hur’s officielle kanaler.

Kontingentrestance kan medføre, at medlemmet udelukkes fra deltagelse i arrangementer.

9.      Ledelse

Ben Hur ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer:

Formand

Næstformand

Kasserer

Sekretær

Ordinært medlem

Heraf vælges formanden direkte på generalforsamlingen, medens bestyrelsen i øvrigt konstituerer sig selv. Hvert bestyrelsesmedlem vælges for 2 år. Formanden og det ordinære medlem vælges i lige årstal, de øvrige i ulige årstal.

Antallet af bestyrelsesmedlemmer kan undtagelsesvis forøges med indtil 2 ordinære medlemmer for et år ad gangen ved generalforsamlingsbeslutning.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og afholder møder efter behov. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Hvert bestyrelsesmedlem har en stemme. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Kommer antallet af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer ved afgang i valgperioden under 4, skal bestyrelsen indkalde til en generalforsamling, som skal afholdes senest en måned efter det skete, hvor nye bestyrelsesmedlemmer vælges. Bortset herfra kan bestyrelsen supplere sig selv, hvis der sker afgang i valgperioden.

10.    Udvalg med mere

Til udførelse af Ben Hur’s forskellige opgaver kan bestyrelsen eller generalforsamlingen nedsætte udvalg, såsom trænings-, arrangements-, kvinde-, ungdoms-, rekord-, motions-, stadion-, redaktions-, lovteknisk- og ad hoc udvalg. Hvert af disse udvalg samt Foreningen af Gamle Ben Hurianere er berettigede til at sende en repræsentant til at deltage i bestyrelsens møder, dog uden stemmeret, ligesom den ansvarshavende redaktør af Ben Hur-bladet har ret til at overhøre bestyrelsesmøderne.

11.    Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i november måned.

Indvarsling skal ske mindst 3 uger forud for generalforsamlingens afholdelse, og kan foretages med opslag på opslagstavle ved idrætsanlægget samtidigt med e-mail til alle stemmeberettigede medlemmer. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Aflæggelse af beretning for det forløbne år
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg af formand
  6. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
  7. Valg af diverse udvalg
  8. Fastlæggelse af kontingenter og gebyrer
  9. Forelæggelse og godkendelse af næste regnskabsårs budget
  10. Eventuelt

Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling skal være indgivet i skriftlig form til bestyrelsen inden den 15. oktober.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller når mindst 25 stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom med forslag til dagsorden.

Indvarsling af ekstraordinær generalforsamling skal ske skriftligt mindst 8 dage forud for generalforsamlingens afholdelse og senest 14 dage efter at mindst 25 stemmeberettigede medlemmer har begæret det.

Forslag, som ønskes behandlet på en generalforsamling, må enten være stillet af bestyrelsen eller af et medlem med stemmeret.

Bestyrelsen skal senest 5 dage før generalforsamlingen gøre de stemmeberettigede medlemmer bekendt med den specificerede dagsorden og de indkomne forslag og – når det er den ordinære generalforsamling – det reviderede årsregnskab.

Adgang til generalforsamlingen har alle medlemmer. Stemmeret har medlemmer, der er fyldt 16 år og har været medlem af Ben Hur i mindst 6 måneder før generalforsamlingens afholdelse og ikke er i kontingent- eller anden restance. Passive medlemmer har ikke stemmeret.

En lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset de mødendes antal, og afgørelser sker ved simpelt flertal, jævnfør dog § 14. I tilfælde af stemmelighed ved valg til bestyrelse og/eller udvalg foretages omvalg mellem de pågældende. Opnås der ikke herved en afgørelse, foretages lodtrækning.

Afstemning skal, hvis blot ét stemmeberettiget medlem forlanger det, foretages skriftlig.

12.    Regnskab og revision

Ben Hur’s regnskabsår er 1. oktober – 30. september.

Regnskabet skal opgøres således, som god regnskabsskik tilsiger, og skal være revideret samt underskrevet af bestyrelsen før indvarslingen af generalforsamlingen. Regnskabet revideres og skal være underskrevet af en af Centralforeningen udpeget revisor.

13.    Tegningsregel og ansættelsesforhold

Ben Hur forpligtes ved underskrift af formanden og et andet bestyrelsesmedlem i forening eller ved underskrift af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening. Bestyrelsen kan meddele prokura. Bestyrelsen antager og afskediger eventuelt lønnede trænere og ledere.

14.    Lovændringer og opløsning

Forslag til ændring af Ben Hur’s love og/eller opløsning kan kun stilles i overensstemmelse med bestemmelserne om behandling af forslag på generalforsamlingen, jævnfør foranstående §11, og skal fremgå af et særskilt dagsordenspunkt.

Til vedtagelse af forslag i henhold til denne paragraf kræves, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget, hvis det angår lovændringer, og at mindst ¾ af alle stemmeberettigede medlemmer er tilstede og stemmer for forslaget, hvis det angår opløsning. Opnås i sidstnævnte tilfælde ikke et sådant flertal, men hvis mindst ¾ af de fremmødte har stemt for forslaget om opløsning, da skal bestyrelsen inden 14 dage indkalde til en ny generalforsamling og på denne kan forslaget om opløsning vedtages med ¾ af de fremmødte stemmer, uanset antallet af de på generalforsamlingen tilstedeværende stemmer.

I begge tilfælde kræves, at Centralforeningens bestyrelse godkender beslutningen. I tilfælde af opløsning tilfalder Ben Hur’s ejendele Centralforeningen.

 

 

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 27. november 2007.

Som dirigent:                                                   Bestyrelsen:  

Jørgen Thomsen                                             Børge Vinther-Nielsen

Senest opdateret 10. februar 2020